Stipendier

Styrelsen utlyser stipendium för 2019

Vi har även i år, vårt jubileumsår 2019, glädjen att utlysa en total stipendiesumma på 20.000 kr. Stipendieansökan skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 juli 2019 och skickas till adressen jonas.t.kjellberg@kjellberg.org. För att söka måste man vara medlem i Kjellbergska släktföreningen och ansökan gäller huvudsakligen för eftergymnasiala studier, släktforskning eller motsvarande.

Information om man erhållit stipendiet eller inte kommer under augusti.

Se nedanstående instruktioner för hur man går tillväga för att söka stipendium.

_____________________________________________________________________________

Stiftelsen Kjellbergska släktföreningens stipendie- och understödsfond

Släktföreningen administrerar föreningens stipendie- och understödsfond och använder avkastningen från stipendiefondens kapital till utdelning av stipendier. Ambitionen är att utdelning av ett eller flera stipendier skall kunna ske varje år, men vanligtvis sker ingen utdelning det år som släktföreningen har ordinarie släktmöte.
Följande står i stadgarna: ”Stiftelsen som är anförtrodd åt Kjellbergska Släktföreningen, har till ändamål att till föreningsmedlemmar utdela stipendier för undervisning, utbildning och/eller vetenskaplig forskning, t ex släktforskning, ävensom understöd till annat för medlemmarna gagneligt ändamål.”

Utlysning av stipendier sker här på hemsidan samt i det närmast följande nyhetsbrevet som skickas till medlemmarna under året. Styrelsen utlyser ett stipendiebelopp för året, samt förbehåller sig rätten att dela upp beloppet i ett eller flera stipendier, beroende på antalet sökande. Styrelsen förfogar över beloppet och kan avgöra det enskilda stipendiets storlek och antal, beroende på karaktären av ansökningarna.

Ansökan skall ske på max en A4 sida (pdf-format) och skall beskriva ändamålet för stipendiet och annan relevant information för användandet. På separat A4 sida skall anges namn och adress, telefonnummer samt emailadress.

Ålder samt släktskap skall också framgå. Ansökan kan bara lämnas av medlemmar i släktföreningen och styrelsen prioriterar de medlemmar som varit medlemmar länge. Vi vill också råda alla att vara noggranna med att ha betalt in sin medlemsavgift och för de som betalt familjeavgift tidigare, bör noteras att barn över 18 år måste betala in medlemsavgift då familjeavgiften enbart gäller till 18 år.

Ansökan görs till Ordföranden i stipendiefonden, Jonas T Kjellberg på email:

jonas.t.kjellberg@kjellberg.org

Mottagaren förväntas om möjligt, ge en kort beskrivning av nyttjande och ändamålet med stipendiet, på nästkommande släktmöte.

___________________________________________________________________